Detský kútik TULIOLANDIA je obchodná prevádzka poskytujúca najmä zábavu zvereným deťom vo veku 3 až 15 rokov.

Hracia plocha je vymedzený priestor, do ktorého vstupuje dieťa/návštevník po úhrade vstupného poplatku a obdŕžaní prístupového náramku a po registrácii vstupového systému cez prístupové dvere.

1. Do detského kútika TULIOLANDIA je možné prijať deti len v sprievode rodiča, zákonného zástupcu alebo zodpovednej osoby, ktorá nemôže byť mladšia ako 15rokov (ďalej len rodič). Dieťa do 3 rokov môže byť prijaté do detského kútika TULIOLANDIA iba v sprievode rodiča (rodič musí byť pri dieťati počas celej návštevy v detskom kútiku), kedy sa pre dieťa účtuje podľa platného cenníka a rodič má vstup zadarmo. V inom prípade dieťa nebude môcť byť prijaté.

2. Rodič, resp. iná zodpovedná osoba je povinná poučiť svoje dieťa o pravidlách správania sa uvedených v tomto prevádzkovom poriadku a zároveň je nevyhnutné rešpektovať pokyny personálu detského kútika TULIOLANDIA!!!

3. V detskom kútiku TULIOLANDIA je potrebné správať sa tak, aby nedochádzalo k neúmernému resp. zámernému ničeniu detských hračiek, atrakcií a iného zariadenia. V prípade hrubého porušenia pravidiel správania sa, tzn. konanie ktorým by dieťa ohrozovalo zdravie iných osôb alebo by zámerne ničilo zariadenie, je personál detského kútika oprávnený dieťa vykázať z priestorov hracej plochy


4. V detskom kútiku TULIOLANDIA je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania resp. rušenia alebo obmedzovania iných detí a návštevníkov.

5. Deti sú povinné správať sa navzájom ohľaduplne, aby nedošlo k ich zraneniu, alebo zraneniu iných osôb.

6. Do detského kútika TULIOLANDIA nie je povolené nosiť a konzumovať vlastné jedlo, vrátane žuvania žuvačiek. Konzumácia nápojov zakúpených v detskom kútiku TULIOLANDIA je možná len na tento účel vo vyhradených miestach.

7. Kvalita a bezpečnosť hračiek a atrakcií je garantovaná certifikátmi dodávateľov. V prípade, že pri hre dôjde k poškodeniu akéhokoľvek zariadenia v detskom kútiku, musí byť takáto skutočnosť oznámená personálu detského kútika TULIOLANDIA. To isté platí aj pre prípad nájdenia poškodených hračiek, atrakcií a iných predmetov.

8. Personál detského kútika TULIOLANDIA môže obmedziť vstup ďalších návštevníkov do prevádzky, a síce len v prípade ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej kapacity (na dospelú osobu pripadá maximálne 15 detí). Nad 20 detí vstup možný len v doprovode rodiča.

9. Každý návštevník detského kútika je povinný dodržiavať pokyny personálu, pričom sa výslovne ZAKAZUJE :

 • Vstupovať na hraciu plochu v obuvi a v nevhodnom oblečení
 • Priniesť si a používať vlastné hračky, ako aj tvrdé, ostré predmety príp. predmety zo skla, to platí aj pre retiazky, prívesky, šperky, sponky, hodinky, mobilné telefóny, slnečné okuliare, atd., ktoré môžu viesť k zraneniu (dioptrické okuliare na vlastné nebezpečenstvo)
 • Priniesť a konzumovať vlastné jedlo a nápoje,
 • Konzumovať jedlo a nápoje mimo vyhradeného priestoru
 • Žuvať žuvačky na hracej ploche
 • Vstup chorých detí a osôb
 • Opakovane vchádzať a vychádzať z priestorov detského kútika TULIOLANDIA pred skutočným ukončením pobytu v ňom
 • Vstup na hraciu plochu osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
 • Manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky, alebo akákoľvek manipulovať so zábavnou pyrotechnikou
 • Vstup dospelej osoby bez dieťaťa
 • Vstup akýchkoľvek zvierat
 • Fajčiť v celom priestore detského kútika
 • Šplhanie a lezenie po boku atrakcií a na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené je prísne zakázané.

10. Osobné veci, ktoré návštevník nechce mať na hracej ploche, alebo tie osobné veci, ktoré výslovne prevádzkový poriadok zakazuje v bode 9. Za veci, ktoré nebudú uložené a riadne uzamknuté nezodpovedáme.

11. Do detského kútika TULIOLANDIA neprijímame deti s infekčnými chorobami, prechladnuté deti a deti s alergiou, prípadne iné chronické ochorenie a zdravotné ťažkosti resp. akékoľvek iné zdravotné problémy. Takéto zdravotné problémy dieťaťa je potrebné vopred nahlásiť a konzultovať s personálom detského kútika.


11.Všetci sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov detského kútika.

12.Zamestnanci TULIOLANDIA nenesú zodpovednosť za prípadné úrazy hrajúcich sa detí. Výnimku tvoria deti od 3 rokov zverené do krátkodobej opatery pracovníčok TULIOLANDIA.

13.Za úrazy detí spôsobené ich nebezpečným správaním v TULIOLANDIA plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Tá je zároveň zodpovedná za škody spôsobené dieťaťom.


14.Personál musí byť informovaný o všetkých úrazoch a nehodách v TULIOLANDIA.


15.Deti s nevhodným správaním budú z TULIOLANDIA vylúčené bez finančnej náhrady.

16.Deti, ktoré sa hrajú na atrakciách, nesmú mať pri sebe alebo na sebe žiadne predmety ani oblečenie (napr. šály, šatky, šperky, perá alebo iné ostré predmety), ktoré by im mohli počas hry spôsobiť úraz.

17.V priestoroch herných blokov a spojovacej chodby sa chodí iba v ponožkách alebo prinesených prezuvkách, rodičia v návlekoch.

18.Žiadne jedlo, pitie, sladkosti alebo žuvačky nie sú v priestoroch herných blokov a spojovacej chodby dovolené. Konzumovať je povolené iba v oddychovej časti a v kaviarni.

19.Konzumovať je možné iba jedlo a pitie zakúpené u nás. Výnimku tvorí strava pre dojčatá a strava pre
návštevníkov so zvláštnymi dietetickými požiadavkami alebo s alergiami.


20.Rodič dieťaťa kúpou vstupenky súhlasí s prevádzkovým poriadkom, prehlasuje, že pravidlám detského kútika porozumel a oboznámil s ním aj svoje dieťa.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÚ ZÁBAVU