I. Prevádzkovateľ

Spoločnosť Reality-stavby, s.r.o., so sídlom J. Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44 908 415, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 56668/L (ďalej len,,Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom TULIOLANDIA, prevádzka Hviezdoslavovo námestie 1670/42, 026 01 Dolný Kubín.

Prirodzenou súčasťou prevádzkovania je organizovanie rôznych marketingových akcií a podpora reklamných a propagačných aktivít zameraných na  zákazníkov a potenciálnych návštevníkov. Preto aj spoločnosť Reality-stavby, s. r. o. v záujme poskytnutia čo najkvalitnejších služieb a pravidelného informovania zákazníkov získava a spracúva Vaša osobné údaje.

Chceme Vás však ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov a súkromia je pre nás mimoriadne dôležitá, preto sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, v nevyhnutnej miere a výlučne na stanovený účel.

V súvislosti s ochranou osobných údajov tak Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej aj len ,,Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

II. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Na základe Vášho súhlasu Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

–       meno, priezvisko

–       adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)

–       telefónne číslo, e-mailová adresa

–       vek (výlučne na účely preverenia oprávnenosti konať ako zodpovedná osoba, zapájať sa do spotrebiteľských súťaží, využívať služby detského zábavného centra TULIOLANDIA“)

–       dátum narodenia (tento údaje je nevyhnutný v prípade ak máte záujem na využívaní zliav, alebo iných výhod pri príležitosti narodenín)  

–       podpis (výlučne na potvrdenie správnosti osobných údajov)

–       údaje o zdravotnom stave dieťaťa (tieto údaje sú získavane jednorazovo pri vstupe výlučne pri využívaní služieb detského zábavného centra TULIOLANDIA v rámci akcií typu“ alebo detských osláv (napr. preverenie či dieťa netrpí alergiou) a to s ohľadom na oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zabezpečení ochrany života a zdravia osôb, pričom bezprostredne po ukončení akcie/návštevy sú tieto údaje zlikvidované)

Osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov sú získavane a spracúvané výlučne na základe súhlasu jej zodpovedného zástupcu.

III. Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

– evidencia zákazníkov v súvislosti s členstvom  vo vernostných programoch,

– evidencia zákazníkov v súvislosti s účasťou a vyhodnocovaním výsledkov spotrebiteľských súťaží,

– evidencia zákazníkov pri jednorazových vstupoch (príležitostné vstupy alebo príležitostná účasť na akciách organizovaných v detskom zábavnom centre TULIOLANDIA),

– evidencia zákazníkov na účely priebežného informovania o aktuálnych zľavách, marketingových akciách a rôznych propagačných aktivitách súvisiacich s prevádzkou.

IV. Právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu, ktorý nám poskytujete dobrovoľne v písomnej, alebo elektronickej forme (na stránkach www.tuliolandia.sk ) pri vypĺňaní dotazníkov/zlosovacích lístkov, a to v súvislosti so zapájaním sa do rôznych marketingových akcií, vernostných programov, v súvislosti s využívaním atrakcií, ako aj v súvislosti s informovaním zákazníkov o aktuálny zľavách tovarov a služieb napr. vo forme zasielania newslettru.

Osobné údaje sú tiež spracúvane na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na zlepšovaní služieb zákazníkom, ako aj oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a majetku (ako napr. monitorovanie priestorov kamerovým systémom).

V. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcom osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľom prevádzkovateľa, a to:

• Reality-stavby, s.r.o., so sídlom J. Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44 908 415

VI. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

VII. Doba uchovania osobných údajov a podmienky ich zabezpečenia

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom, t. j.

– pri využívaní služieb vernostných programov počas doby využívania týchto vernostných programov a 3 roky po ich ukončení,

– pri zapájaní sa do spotrebiteľských súťaží počas doby trvania týchto súťaží a 3 roky po ich skončení,

– pri informovaní zákazníkov formou zasielania newsletrov počas doby platnosti poskytnutého súhlasu, t.j. do jeho odvolania.

Osobné údaje sú uchovávané u Prevádzkovateľa v elektronickej podobe, sú technicky zabezpečené  pred únikom a zneužitím (najmä formou ich šifrovania), pričom prístup k osobným údajom majú len Prevádzkovateľom poverené osoby

Osobné údaje získavané pri jednorazových/príležitostných vstupoch, pri ktorých nebol daný súhlas zákazníka na ich ďalšie používanie (napr. v súvislosti s využívaním vernostných programov), sú zlikvidované bezprostredne po ukončení vstupov.

VIII. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo na:

a) prístup k osobným údajom,

b) opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu,  vrátane práva kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,

c) presnosť údajov,

d) prenosnosť údajov na požiadanie k inému prevádzkovateľovi,

e) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch a skutočnostiach získaných od dotknutej osoby,

g) podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky),

h) transparentné spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby.

IX. Monitorovanie priestorov kamerami

Vzhľadom na oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a majetku sú priestory, ktoré sú voľne prístupné verejnosti, monitorované kamerovým systémom. Monitorované priestory sú pritom v súlade s príslušnými právnymi predpismi zreteľne označené nálepkami upozorňujúcimi na to, že daný priestor je monitorovaný. Súčasťou nálepky je odkaz na príslušné právne predpisy.

Kamerový systém umožňuje výlučne zachytávanie obrazového záznam (bez zachytenia zvuku) s tým, že tieto záznamy sú v súlade so zákonom uchovávané po dobu 15 dní a následne Prevádzkovateľom likvidované.

X. Vyhotovovanie fotografií

Chceme Vás ďalej informovať, že v záujme  sprístupnenia zážitkov z marketingových akcií širokej verejnosti, sú z týchto akcií vyhotovované fotografie, ktoré sú prístupné na stránke www.tuliolandia.sk v časti ,,Fotogaléria“. Napriek tomu, že sú fotografie vyhotovované v priestoroch prístupných verejnosti, rešpektujeme Vaše požiadavky na ochranu súkromia, preto v prípade, že nesúhlasíte s uverejnením Vašej fotografie, informujte prosím správu o tejto skutočnosti (XI. Kontaktné údaje).

XI. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov ohľadne osobných údajov môžete kontaktovať a to e-mailom na adrese: info@tuliolandia.sk,  alebo na telefónnom čísle: 0910 246 602.